Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
Facebook

Veřejný závazek

Poslání:

Poskytovat podporu, informace a individuální konzultace uživatelům, kteří aktuálně řeší nové, tíživé a pro klienty komplikované životní situace.

Cíl:

Poskytnout uživatelům odbornou podporu při zvládání jejich nepříznivé životní situace, kterou nedokáží bez pomoci vyřešit. Posílit u uživatelů schopnost aktivního a samostatného řešení nepříznivé životní situace a jejích následků, s co nejmenší mírou závislosti na této či jiné sociální službě.

Poskytnout informace posilující jejich schopnosti účinně a aktivně předcházet situacím, které by ohrozily jejich rodinný, vztahový a osobní život.

 

Cílová skupina:

Služba je poskytovaná jednotlivcům, rodinám s dětmi žijícím v sociálně vyloučených lokalitách a osobám, rodinám s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením.

  • etnické menšiny
  • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
  • osoby v krizi
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  • rodiny s dítětem/dětmi

 

Negativní vymezení cílové skupiny

  • osoby se zrakovým a sluchovým postižením, kteří komunikují pouze v Braillově písmu a znakové řeči.
  • osoby, které jsou v akutní fázi duševního onemocnění.
  • osoby, které jsou v akutní fázi závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách
  • osoby, které vyžadují jinou službu (pobytovou, asistenční..)
  • osoby, které nejsou schopny zvládat svoji agresivitu

Principy poskytování služby:

Individuální přístup - služba vychází z individuálních potřeb každého uživatele, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a k rozvoji samostatnosti uživatelů.

Podpora uživatelů k vlastní aktivitě a samostatnosti - pracovníci podporují uživatele tak, aby byl schopen samostatně a vlastními silami měnit svou nepříznivou sociální situaci.

Rovný přístup - služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství,

státní či politické příslušnosti, sexuální orientaci nebo na tom, jakým způsobem se podílí

na životě společnosti.

Mlčenlivost a důvěrnost sdělení - zachování diskrétnosti sdělených informací s výjimkou zákonné oznamovací povinnosti

Dobrovolnost – uživatel služby může kdykoliv spolupráci ukončit bez udání důvodů a má také právo kdykoliv službu využít znovu

Bezplatnost - služba je pro uživatele bezplatná

Partnerství a vzájemný respekt -  uživatel má právo mít a vyjádřit své postoje a názory, má právo ptát se na postoje a názory zaměstnanců, ale není k jejich přijetí nucen. Rozhodnutí uživatele při výběru možnosti řešení své nepříznivé sociální situace je plně respektováno, pracovník uživatele informuje o kladech a záporech zvoleného postupu řešení.

Oboustranná bezpečnost – uživatelé neohrožují fyzicky bezpečnost pracovníků, ani pracovníci neohrožují bezpečnost uživatelů.

Odbornost – pracovníci si průběžně zvyšují svoji odbornost, poskytovatel vytváří podmínky pro zvyšování kvality poskytované služby.