Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov

Informace

Domov se zvláštním režimem                FB

Cílová skupina:

Péči poskytujeme osobám, které trpí onemocněním demence (např. Alzheimerovou chorobou, vaskulární demencí, neurodegenerativním postižením mozku), jimž bylo toto onemocnění diagnostikováno odborníkem z oboru psychiatrie, nebo neurologie. Služba je poskytována osobám, které vyžadují 24hodinovou pravidelnou pomoc. Tuto pomoc jim již nelze zabezpečit v jejich přirozeném prostředí jinou osobou, pečovatelskou službou, a ani veřejně dostupnými službami. Služba je poskytována osobám zejména od 65 let věku a je poskytována přednostně osobám s prokázanou vazbou na Broumovsko.

Služba nebude poskytována:

 • osobám s vrozeným mentálním onemocněním,
 • osobám aktuálně závislým na alkoholu a omamných látkách,
 • osobám v psychicky nestabilizovaném stavu s akutními příznaky nemoci (např. delirium, agresivita, ohrožující sebe, nebo svoje okolí), 
 • osobám, které vyžadují omezení pohybu pro zajištění vlastní bezpečnosti - uzavřené ubytování (po dobu využívání náhradních prostor, které není možné technicky zcela uzavřít),
 • osobám s převažujícím jiným typem chronického duševního onemocnění (např. psychózy, chronická deprese, bipolární afektivní porucha),
 • osobám trpícím závažným infekčním onemocněním v akutním stadiu onemocnění,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám s nutností celodenní intenzivní zdravotnické péče.

Forma poskytování služby:

 • Pobytová - poskytování služby probíhá v celoročním, nepřetržitém provozu
 • Celková kapacita: 12 klientů

Podávání informací a základního sociálního poradenství; poskytujeme a nabízíme:

 • Podávání informací o službě a základního sociálního poradenství – sociální pracovníci, v případě jejich nepřítomnosti vedoucí služby.

Jednání s žadatelem o službu probíhá:

 • V domácnosti žadatele, ale je možné dohodnout i jiné místo např. v nemocnici (v případě hospitalizace).
 • Termín jednání o službu domlouvá sociální pracovník s žadatelem nebo s kontaktní osobou uvedenou v Žádosti o přijetí do Domova se zvláštním režimem v CSS Naděje Broumov.
 • Jednání se za Domov se zvláštním režimem účastní sociální pracovník a zdravotní sestra. Ze strany žadatele on sám, nebo další osoby, které si chce na jednání přizvat.
 • Na začátku jednání sociální pracovník od žadatele zjišťuje, zda splňuje podmínky pro uzavření smlouvy se sociální službou (dle Zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách).
 • Dále od žadatele zjišťuje: v jaké nepříznivé sociální situaci se nachází a kdo další by jeho situaci mohl řešit.
 • Výsledkem jednání je zmapování potřeb žadatele a zjištění, v jakém rozsahu vyžaduje péči druhé osoby.

Zavedení služby, uzavření smlouvy s žadatelem/uživatelem:

Smlouva se sociální službou patří do kategorie soukromoprávních smluv, na které se vztahují ustanovení Občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.).

 • Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem uzavírá písemně žadatel/uživatel s Centrem sociálních služeb Naděje Broumov, zastoupeným ředitelem organizace.
 • Smlouvu připravuje a vyřizuje sociální pracovník, který žadatele/uživatele s jejím obsahem seznamuje.
 • Smlouva obsahuje všechny náležitosti stanovené Zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách, § 91.
 • Nástup do Domova se zvláštním režimem může být až v den účinnosti smlouvy.

Poskytování služby:

Domov pro seniory nabízí a poskytuje všechny činnosti uvedené v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zdravotní služby ordinované lékařem. Pro každou nabízenou činnost má služba zpracovanou garantovanou nabídku s podrobným popisem, kterou dostává žadatel/uživatel k dispozici před uzavřením smlouvy.

Jedná se o tyto činnosti: sociální služby:

 • poskytnutí ubytování: ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení;
 • poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel;
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh; pomoc při podávání jídla a pití; pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru;
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při úkonech osobní hygieny;  pomoc při základní péči o vlasy a nehty; pomoc při použití WC;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob;
 •  sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob;
 •  aktivizační činnosti: volnočasové a zájmové aktivity; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím; nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Zdravotní služby:

 • Nepřetržitá zdravotní péče je uživatelům poskytována prostřednictvím zdravotních sester (úkony zdravotní péče na základě ordinace lékaře)
 • CSSNB je oprávněno poskytovat zdravotní služby v oboru: všeobecné praktické lékařství
 • V Domově je zajištěna odborná péče psychiatra
 • Uživatelům jsou poskytovány služby fyzioterapeuta
 • Služba probíhá podle rozsahu, uvedeném v individuálním plánu uživatele a ošetřovatelského plánu. Smlouva a individuální plán mohou být měněny pouze po předchozím jednání a nové dohodě mezi uživatelem a službou. Poskytovaná služba je s uživatelem pravidelně vyhodnocována a revidována.
 • Aktualizace ošetřovatelského plánu je provedena na základě změny zdravotního stavu uživatele.

Personální zajištění:

 • Pobytovou službu zajišťuje profesionální tým pracovníků – sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, všeobecných zdravotních sester, fyzioterapeuta, praktického lékaře pro dospělé

Užitečné odkazy

nahoru
paticka-mapa