Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Informace

Domov se zvláštním režimem

Cílová skupina Domova se zvláštním režimem:

Služba nebude poskytována:

 • osobám s vrozeným mentálním onemocněním,
 • osobám aktuálně závislým na alkoholu a omamných látkách,
 • osobám v psychicky nestabilizovaném stavu s akutními příznaky nemoci (např. delirium, agresivita, ohrožující sebe, nebo svoje okolí), 
 • osobám, které vyžadují omezení pohybu pro zajištění vlastní bezpečnosti - uzavřené ubytování (po dobu využívání náhradních prostor, které není možné technicky zcela uzavřít),
 • osobám s převažujícím jiným typem chronického duševního onemocnění (např. psychózy, chronická deprese, bipolární afektivní porucha),
 • osobám trpícím závažným infekčním onemocněním v akutním stadiu onemocnění,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám s nutností celodenní intenzivní zdravotnické péče.

Forma poskytování služby:

 • Pobytová - poskytování služby probíhá v celoročním, nepřetržitém provozu
 • Celková kapacita: 12 klientů

Podávání informací a základního sociálního poradenství; poskytujeme a nabízíme:

 • Podávání informací o službě a základního sociálního poradenství – sociální pracovníci, v případě jejich nepřítomnosti vedoucí služby.

Jednání s žadatelem o službu probíhá:

 • V domácnosti žadatele, ale je možné dohodnout i jiné místo např. v nemocnici (v případě hospitalizace).
 • Termín jednání o službu domlouvá sociální pracovník s žadatelem nebo s kontaktní osobou uvedenou v Žádosti o přijetí do Domova se zvláštním režimem v CSS Naděje Broumov.
 • Jednání se za Domov se zvláštním režimem účastní sociální pracovník a zdravotní sestra. Ze strany žadatele on sám, nebo další osoby, které si chce na jednání přizvat.
 • Na začátku jednání sociální pracovník od žadatele zjišťuje, zda splňuje podmínky pro uzavření smlouvy se sociální službou (dle Zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách).
 • Dále od žadatele zjišťuje: v jaké nepříznivé sociální situaci se nachází a kdo další by jeho situaci mohl řešit.
 • Výsledkem jednání je zmapování potřeb žadatele a zjištění, v jakém rozsahu vyžaduje péči druhé osoby.

Zavedení služby, uzavření smlouvy s žadatelem/uživatelem:

Smlouva se sociální službou patří do kategorie soukromoprávních smluv, na které se vztahují ustanovení Občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.).

 • Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem uzavírá písemně žadatel/uživatel s Centrem sociálních služeb Naděje Broumov, zastoupeným ředitelem organizace.
 • Smlouvu připravuje a vyřizuje sociální pracovník, který žadatele/uživatele s jejím obsahem seznamuje.
 • Smlouva obsahuje všechny náležitosti stanovené Zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách, § 91.
 • Nástup do Domova se zvláštním režimem může být až v den účinnosti smlouvy.

Poskytování služby:

Domov pro seniory nabízí a poskytuje všechny činnosti uvedené v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zdravotní služby ordinované lékařem. Pro každou nabízenou činnost má služba zpracovanou garantovanou nabídku s podrobným popisem, kterou dostává žadatel/uživatel k dispozici před uzavřením smlouvy.

Jedná se o tyto činnosti:

sociální služby:

a) poskytnutí ubytování: ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení;

b) poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel;

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh; pomoc při podávání jídla a pití; pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru;

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při úkonech osobní hygieny;  pomoc při základní péči o vlasy a nehty; pomoc při použití WC;

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob;

 f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob;

 g) aktivizační činnosti: volnočasové a zájmové aktivity; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím; nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností;

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Zdravotní služby:

 • Nepřetržitá zdravotní péče je uživatelům poskytována prostřednictvím zdravotních sester (úkony zdravotní péče na základě ordinace lékaře)
 • CSSNB je oprávněno poskytovat zdravotní služby v oboru: všeobecné praktické lékařství
 • V Domově je zajištěna odborná péče psychiatra
 • Uživatelům jsou poskytovány služby fyzioterapeuta

Služba probíhá podle rozsahu, uvedeném v individuálním plánu uživatele a ošetřovatelského plánu. Smlouva a individuální plán mohou být měněny pouze po předchozím jednání a nové dohodě mezi uživatelem a službou. Poskytovaná služba je s uživatelem pravidelně vyhodnocována a revidována.

Aktualizace ošetřovatelského plánu je provedena na základě změny zdravotního stavu uživatele. 

Personální zajištění

Pobytovou službu zajišťuje profesionální tým pracovníků – sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, všeobecných zdravotních sester, fyzioterapeuta, praktického lékaře pro dospělé

Užitečné odkazy

nahoru
paticka-mapa