Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov

Veřejný závazek

Poslání

Pomoci lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci, snížit její negativní dopady, aby do budoucna co nejméně ovlivňovala jejich život a mohli se tak plně zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Cíl

Primárním cílem služby je snížit negativní dopady nepříznivé životní situace uživatelů a navrhnout dlouhodobý plán řešení jejich situace.

Dalším cílem je posílit u uživatelů schopnost aktivního a samostatného řešení nepříznivé životní situace a jejích následků, s co nejmenší mírou závislosti na této či jiné sociální službě.

Cílová skupina

Služba je poskytovaná jednotlivcům či rodinám s dětmi, které jsou sociálně vyloučené nebo tímto vyloučením ohrožené z důvodu krizové sociální situace, životních návyků a způsobu života vedoucího ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícího prostředí.

Jedná se o osoby, které:

  • mají finanční problémy (nedostatek příjmů, exekuce),
  • jsou nezaměstnané,
  • nemají vhodné bydlení,
  • děti nezvládají školní docházku a povinnosti,
  • neumí dostatečně obhájit svá práva a zájmy,
  • mají špatné vztahy v rodině či se svým okolím,
  • páchají trestné činy nebo jsou jejich obětí.

Principy poskytování služby:

Naplňování práv uživatelů – služby jsou poskytovány tak, aby vždy bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod klientů, především jejich lidské důstojnosti.

Individuální přístup - služba vychází z individuálních potřeb každého uživatele, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a k rozvoji samostatnosti uživatelů.

Podpora uživatelů k vlastní aktivitě a samostatnosti - pracovníci podporují uživatele tak, aby byl schopen samostatně a vlastními silami měnit svou nepříznivou sociální situaci.

Rovný přístup - služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientaci nebo na tom, jakým způsobem se podílí na životě společnosti.

Mlčenlivost a důvěrnost sdělení - zachování diskrétnosti sdělených informací s výjimkou zákonné oznamovací povinnosti.

Dobrovolnost – uživatel služby může kdykoliv spolupráci ukončit bez udání důvodů a má také právo kdykoliv službu využít znovu.

Bezplatnost - služba je pro uživatele bezplatná.

Partnerství a vzájemný respekt -  uživatel má právo mít a vyjádřit své postoje a názory, má právo ptát se na postoje a názory zaměstnanců, ale není k jejich přijetí nucen. Rozhodnutí uživatele při výběru možnosti řešení své nepříznivé sociální situace je plně respektováno, pracovník uživatele informuje o kladech a záporech zvoleného postupu řešení.

Oboustranná bezpečnost – uživatelé neohrožují fyzicky bezpečnost pracovníků, ani pracovníci neohrožují bezpečnost uživatelů.

Odbornost – pracovníci si průběžně zvyšují svoji odbornost, poskytovatel vytváří podmínky pro zvyšování kvality poskytované služby.

Užitečné odkazy

nahoru
paticka-mapa