Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov

Podávání a vyřizování stížností

 

JAK SI STĚŽOVAT, NA CO SI STĚŽOVAT?

 

Informace pro uživatele Pečovatelské služby

Co je stížnost

Upozornění na porušování práv uživatelů nebo střet zájmů ze strany pracovníků služby, na nekvalitně prováděnou službu, na nevhodné chování pracovníků k uživatelům, na poskytování služby uživatelům v rozporu s jejich osobními plány.

Co je připomínka

Za připomínku je považováno upozornění na méně závažná pochybení, způsobená např. nedorozuměním mezi uživatelem a pracovníkem, kdy zpravidla dojde k nápravě nebo vyjasnění hned na místě.

Kdo si může stěžovat

Uživatel Pečovatelské služby, rodinný příslušník, zákonný zástupce, jiná fyzická či právnická osoba zastupující zájem konkrétního uživatele

 

Způsob podání stížnosti

ústně -   osobně nebo prostřednictvím další osoby jako je např. rodina, opatrovník, lékař, atp.: v kanceláři Pečovatelské služby nebo kanceláři ředitele Centra sociálních služeb Naděje Broumov

telefonicky - osobně nebo prostřednictvím další osoby jako je např. rodina, opatrovník, lékař, atp.:

kancelář Pečovatelské služby: 491 524808,  774 450 633,  777 050 053  

kancelář ředitele Centra sociálních služeb Naděje Broumov: 491 523 596

písemněpoštou, osobně nebo prostřednictvím další osoby jako je např. rodina, opatrovník, lékař, atp.:

1. Pečovatelská služba, Dělnické domy 78,550 01  Broumov, e- mail: hovorkova@nadejebroumov.cz

2. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov, Jiráskova 193, 550 01 Broumov

3. Město Broumov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – vedoucí odboru, Masarykova 239  550 01 Broumov

 

Stížnost se podává v tomto pořadí:

1. Pečovatelská služba -  stížnost vyřizuje vedoucí Pečovatelské služby,

pokud stěžovatel neshledá výsledek prošetřené stížnosti za dostačující, podá následnou stížnost

2. Řediteli Centra sociálních služeb Naděje Broumov, stížnost vyřizuje ředitel organizace, pokud stěžovatel ani zde neshledá výsledek prošetřené stížnosti za dostačující, podá následnou stížnost

3. Radě Města Broumova, prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, stížnost vyřizuje pracovník Odboru sociálních věcí a zdravotnictví určený Radou Města Broumova, pokud stěžovatel neshledá ani vyjádření Odboru sociálních věcí a zdravotnictví za uspokojivá, může se obrátit na:

Kancelář veřejného ochránce práv - Brno, Údolí 39, PSČ 602 00 Brno.

 

Účastníci řízení:

  • odpovědný pracovník organizace (vedoucí Pečovatelské služby, ředitel organizace)
  • uživatel služby, splnomocněný zástupce uživatele
  • stěžovatel (v případě, že za uživatele podala stížnost jiná osoba)
  • pracovník, kterého se stížnost týká
  • další osoby, které vystupují jako svědci nebo jsou jinak do vyřizování stížnosti zainteresovány např. pověření pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ (zastupují zřizovatele)

 

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížnosti

Kdo může stížnost v Pečovatelské službě přijmout a zapsat: vedoucí Pečovatelské služby, sociální pracovník, pečovatelka

Kdo nemůže stížnost přijmout a zapsat: uklizečka, domovník, stážista, brigádník

Na podepsané stížnosti bude vždy odpovězeno písemně do 20-ti pracovních dnů ode dne doručení stížnosti .

Ke stížnosti na konkrétního pracovníka bude doloženo jeho osobní vyjádření. Dále budou stěžovateli sdělena přijatá opatření, popř. sankce, které byly uděleny. Anonymní stížnost bude zaevidována v knize evidence stížností, bude prošetřena a řešena na poradě pracovníků Pečovatelské služby. Pečovatelská služba považuje stížnost za vyřízenou ve chvíli, kdy byla řádně prošetřena, projednána s pracovníky, byla učiněna potřebná opatření, případně preventivní opatření, která v budoucnu předejdou zjištěným nedostatkům a toto vše, bylo sděleno stěžovateli ( je- li znám). V případě, že stížnost z nějakého důvodu není možné vyřídit ve stanovené lhůtě 20-ti pracovních dnů, je povinností služby (pracovníka, který stížnost vyřizuje) stěžovatele informovat a zdůvodnit mu, proč není možné stížnost ve stanovené lhůtě vyřídit, případně stanovit novou lhůtu k dořešení a vyřízení stížnosti.

 

 

 

 

Užitečné odkazy

nahoru
paticka-mapa