Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov

Informace

FB

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi patří mezi sociální služby dle zákona o sociálních službách (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 65.)

Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi jsou součástí příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Naděje Broumov. Zřizovatelem je Město Broumov. Služba je financována z rozpočtu je Město Broumov a ze státních a krajských dotačních příspěvků.sas logo

Zajišťují podporu rodinám s jedním nebo více dětmi do 18 let, u kterých je jejich vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě nepříznivé sociální situaci (špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy apod.). Tento stav nejsou rodiče schopni sami bez pomoci překonat a jeho důsledky navíc ohrožují vývoj dětí.

 

Forma poskytování služeb

 • Ambulantní
 • Terénní (Broumov a přilehlé obce města)

Zájemci o službu nás najdou na adrese Lidická 174, 550 01 Broumov v budově Komunitního centra Broumov.

 

Poskytují podporu rodiny v oblastech

 • Financí (rozpočet rodiny, pomoc s vyřízením dávek)
 • Zaměstnání (informace o pracovních nabídkách, sepsání životopisu, kontaktování zaměstnavatelů, rekvalifikace)
 • Bydlení (informace o nabízených bytech, možnostech získání bytu, pomoc se zařízením služeb souvisejících s bydlením – elektřina, plyn, voda)
 • Školních záležitostí dítěte (příprava dítěte do školy, povinnost plnění školních povinností apod.)
 • Zájmových činností dítěte (skupinové práce s dětmi)
 • Mezilidských vztahů (nácviky komunikace s vstevníky, s autoritami formou individuální či skupinové práce)
 • V péči o zdraví a hygienu (zprostředkování kontaktů na lékaře, poradenství v oblasti hygienických návyků)
 • Vyřizování běžných záležitostí (podpora při vyplňování formulářů, elektronická komunikace se školou a úřady apod.)
 • Rodičovské zodpovědnosti při vzdělávání dětí (podpora rodičů v komunikaci se školou, nácvik podpory dětí při vzdělávání formou práce s celou rodinou)
 • Vztahů a výchově v rodině (poradenství v oblasti výchovy dětí, vztahových problémů v rodině)
 • Doprovodu (doprovod rodičů na úřad, k lékaři, …)

Poskytování služeb rodinám a dětmi je bezplatné.

 

Uzavřená skupinová aktivita V Hlavě

 • Skupinová aktivita pro děti z rodin, které se nacházejí dlouhodobě v nepříznivé sociální situaci. Rodiny spolupracují s OSPOD.
 • Aktivita je zaměřena na podporu zdravého vývoje dítěte ve snaze omezit nežádoucí jevy v chování. Děti jsou formou hry a prostřednictvím různých technik a socioterapeutických pomůcek seznámeny s různými tématy. Každé setkání má své téma, děti zde mají možnost diskutovat na dané téma. Mohou zde sdílet své problémy, diskutovat o nich a často zjišťují, že na daný problém nejsou samy, dokonce, že stejný problém může mít a řešit i někdo další. Formou zážitkových technik děti získají nový pohled na své problémy, se kterými se potýkají doma, ve škole nebo při volnočasových aktivitách.
 • Nedílnou součástí skupiny je zajištění pocitu bezpečí, důvěry, kamarádský přístup a mlčenlivost. Skupina má svá pravidla.
 • Aktivita je realizována ve dvou paralelních skupinách, děti jsou rozděleny dle věku 1. stupeň a 2. stupeň.
 • Témata: emoce, rodina, mezilidské vztahy, prevence rizikového chování, péče o zdraví, šikana, závislosti, sexuální výchova, finanční gramotnost a další…
 • V rámci skupiny se dětí učí spolupracovat mezi sebou, naslouchat si a vzájemně respektovat.

v hlavě logo

Asistovaný kontakt

 • doplňková služba se zaměřením pro práci s rodinou
 • asistovaný kontakt jako prevence a řešení odcizení mezi rodiči a dětmi

Hlavními důvody asistovaného kontaktu  je pomoc dítěti a rodičům navázat, vybudovat a udržet vztah, který byl nějakou významnou událostí přerušen či poškozen. Nejčastějším důvodem je vzájemný odpor rodičů, jejich nevhodné chování, manipulace, která vede velmi často k odmítání kontaktu či k emoční či psychické zátěži dítěte.

Cílem asistovaného kontaktu je umožnit dítěti setkávání se svým biologickým rodičem či jinou osobou blízkou dítěti v bezpečném a neutrálním prostředí za účasti odborného pracovníka.

AK je doporučen odborem sociálně právní ochrany dítěte nebo nařízen soudem.

 

 

 

Užitečné odkazy

nahoru
paticka-mapa