Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov

Terénní služba

Doba poskytování terénní služby: Pondělí až pátek od 08:00 hodin do 15.30 hodin, 

Smyslem terénní formy sociální služby je poskytování služeb v přirozeném prostředí uživatelů (jednotlivců a zejména rodinných systémů). Služby jsou zaměřeny na to, aby uživatelé zdárně zvládali každodenní život a chod své rodiny.

Okruhy témat k řešení

 • zaměstnání – podpora při uplatnění na trhu práce, vyhledávání volných pracovních míst, pracovní poradenství, pomoc při sepisování životopisů, motivačních dopisů, motivace ke zvýšení kvalifikace či rekvalifikaci
 • podpora při kontaktu s úřady a institucemi – doprovody na úřady, na domluvené schůzky
 • dluhy, půjčky, exekuce – kontaktování věřitelů, sepisování splátkových kalendářů,
 • bydlení – řešení dluhů na nájemném a nevyhovující bytové podmínky, sepisování splátkových kalendářů, předcházení vystěhovávání, žádosti o byt atd.
 • sociálně-zdravotní problematika – prevence nemocí, doprovod k lékařům, osvěta týkající se preventivních prohlídek, očkování
 • podpora fungování rodiny – pomoc při nastavení rodinného rozpočtu, základní poradenství v oblasti dávek hmotné nouze a státní sociální podpory, rodinná mediace, skupinové rozhovory s rodinou, vztahy s okolím
 • podpora vzdělávání a školní poradenství – motivace ke studiu, k docházce do školy, podpora rodičů + nácvik, jak se učit s dětmi, spolupráce se školou, poradenství
 • volný čas – motivace k plnohodnotnému využití volného času – hraní her přímo v lokalitě - zapojení rodičů
 • podpora inkluze a kontaktu se sociálním okolím – organizace společenských akcí propagující cílovou skupinu s okolím

Pracovníci Centra pro rodinu účinně spolupracují s dalšími institucemi, které se mohou úspěšně podílet na vyřešení situace uživatele – sociálními kurátory, školskými zařízeními, PČR, úřadem práce a dalšími. Tato spolupráce probíhá na základě souhlasu uživatele sociální služby. Pracovníci Centra pro rodinu spolupracují v souladu s právy dítěte s Orgánem sociálně právní ochrany dětí.

Principy poskytování služby

 • individuální přístup - služba vychází z individuálních potřeb každého uživatele, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a k rozvoji samostatnosti uživatelů.
 • podpora uživatelů k vlastní aktivitě a samostatnosti - pracovníci podporují uživatele tak, aby byl schopen samostatně a vlastními silami měnit svou nepříznivou sociální situaci.
 • rovný přístup - služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství,státní či politické příslušnosti, sexuální orientaci nebo na tom, jakým způsobem se podílí, na životě společnosti.
 • mlčenlivost a důvěrnost sdělení - zachování diskrétnosti sdělených informací s výjimkou zákonné oznamovací povinnosti
 • dobrovolnost – uživatel služby může kdykoliv spolupráci ukončit bez udání důvodů a má také právo kdykoliv službu využít znovu
 • bezplatnost - služba je pro uživatele bezplatná
 • partnerství a vzájemný respekt -  uživatel má právo mít a vyjádřit své postoje a názory, má právo ptát se na postoje a názory zaměstnanců, ale není k jejich přijetí nucen. Rozhodnutí uživatele při výběru možnosti řešení své nepříznivé sociální situace je plně respektováno, pracovník uživatele informuje o kladech a záporech zvoleného postupu řešení.
 • oboustranná bezpečnost – uživatelé neohrožují fyzicky bezpečnost pracovníků, ani pracovníci neohrožují bezpečnost uživatelů.
 • odbornost – všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb. a dále se vzdělávají. Poskytovatel vytváří podmínky pro zvyšování kvality poskytované služby

Místní a časová dostupnost

Sociální služba je poskytována převážně v přirozeném prostředí uživatele sociální služby, tedy v jeho domácnosti či veřejných prostorách, ve kterých se uživatel běžně pohybuje, popř. na úřadech a jiných institucích, kam pracovník v přímé péči může uživatele sociální služby v rámci naplňování uživatelovy zakázky doprovázet.

Kapacita: 47 rodin

 • (služba může být poskytnuta pro maximálně 47 rodin pro ambulantní a terénní formu)

Okamžitá kapacita: 4 rodiny

 • (služba může být poskytnuta pro maximálně 4 rodiny pro ambulantní a terénní formu)    

Užitečné odkazy

nahoru
paticka-mapa